Mosdóczi Vilhelm

 

 

Primarul comunei Căpleni , județul Satu Mare, este şeful administraţiei publice locale şi răspunde în faţa Consiliului Local de buna funcţionare a  acesteia.

 Primarul comunei Căpleni  are următoarele atribuţii:

- asigură conducerea şi coordonarea întregii activităţi a Primăriei comunei ;

- asigură, prin compartimentele Primăriei , întocmirea proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli al comunei şi al activităţilor autofinanţate, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local;

- iniţiază proiecte de hotărâri şi le supune dezbaterii Consiliului Local, potrivit competenţelor acestuia;

- asigură executarea hotărârilor Consiliului Local;

- prezintă Consiliului Local, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind starea economică şi socială a municipiului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale;

- asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor, prin intermediul gardienilor

publici, cu ajutorul jandarmeriei, poliţiei, pompierilor şi protecţiei civile, care au obligaţia

să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;

- asigură şi răspunde de execuţia bugetară pentru toate activităţile şi acţiunile finanţate din bugetul local precum şi pentru activităţile finanţate total sau parţial din surse extrabugetare;

- asigură prin compartimentul de impozite si taxe , stabilirea, urmărirea şi încasarea impozitelor, ale taxelor locale, ale taxelor speciale şi ale altor venituri ale bugetului local şi răspunde de cheltuirea sumelor alocate conform prevederilor bugetare;

- asigură şi răspunde, în limita prevederilor bugetare, de realizarea investiţiilor şi lucrărilor publice;

- răspunde şi prezintă spre aprobare Consiliului Local contul anual de execuţie a bugetului local;

- emite autorizaţii în baza Legii 300/2004 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;

- dispune desfiinţarea construcţiilor executate pe domeniul public fără autorizaţie de construire;

- ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice ce contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;

- asigură prin Compartimentul de Urbanism emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire conform documentaţiilor de urbanism aprobate, cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General, Planului Urbanistic Zonal şi Planului Urbanistic de Detaliu;

- asigură şi răspunde de inventarierea anuală a bunurilor, de administrarea şi valorificarea, conform legii, a bunurilor care aparţin municipiului Satu Mare, după caz;

- reprezintă comuna Capleni  în raporturile juridice cu celelalte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate;

- asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi a legilor ţării, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor Guvernului, a actelor emise de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei

publice centrale, a hotărârilor Consiliului Judeţean;

- asigură elaborarea unei strategii coordonate în sfera informatizării activităţilor din Primărie;

- în calitate de şef al Comandamentului local pentru situatii de urgenta  şi în exercitarea drepturilor şi obligaţiilor ce-i revin, asigură măsurile pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, inundaţiilor, epidemiilor, epizotiilor, împreună cu organele de specialitate ale statului, precum şi ca urmare a instituirii stării de necesitate sau de urgenţă, după caz; în acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din municipiu, care sunt obligate să execute măsurile stabilite;

- este preşedintele Comisiei locale  de Aplicare a Legii Fondului Funciar, calitate în care asigură şi răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 privind  fondul funciar, republicată şi ale Legii nr.1/2000;

- răspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, cu privire la regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1999;

- supraveghează modul de ducere la îndeplinire a mandatelor de executare a muncii în folosul comunităţii emise de instanţele de judecată în temeiul Legii nr. 82/1999;

- asigură ca reprezentant al statului exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă, precum şi a atribuţiilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor;

- propune şi asigură consultarea populaţiei prin referendum, cu privire laproblemele locale de interes deosebit şi pe baza hotărârilor Consiliului Local;

- prezintă trimestrial sau la cererea Consiliului Local informări privind executarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local;

- prezintă Consiliului Local, anual sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind starea economico-socială a comunei Capleni  pe baza datelor puse la dispoziţie

de serviciile Primăriei, precum şi de instituţiile publice de pe raza comunei Capleni  şi a organelor descentralizate ale ministerelor în teritoriu;

- numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Capleni şi stabileşte drepturile salariale ale acestuia în condiţiile legii;

- asigură elaborarea Regulamentului Local de Urbanism şi a documentaţiilor de   urbanism şi amenajarea teritoriului şi le supune aprobării Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legii;

- exercită funcţia de ordonator principal de credite, potrivit Legii finanţelor publice locale;

- propune Consiliului Local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu de specialitate;

- controlează activitatea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Primăriei comunei Capleni şi din serviciile acesteia aplicând, în acest sens, celor care comit abateri disciplinare, după caz, sancţiunile prevăzute de lege, Statutul Funcţionarilor Publici în baza propunerilor conducătorilor serviciilor, precum şi la propunerea comisiilor de disciplină ce se constituie în vederea cercetării abaterilor disciplinare ale funcţionarilor publici;

- stabileşte, în limita fondului de salarii aprobat şi la propunerea conducătorilor serviciilor, funcţionarii care beneficiază de premii şi alte stimulente;

- aprobă fişele posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul serviciilor;

- aprobă fişele de evaluare a performanţelor profesionale şi salariul funcţionarilor publici din aparatul propriu şi ale personalului contractual din serviciile Primăriei.

- ia măsuri prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice organizate de cetăţeni în comuna Capleni şi în localităţile componente;

- urmăreşte respectarea Planului Urbanistic General, a Regulamentului General de Urbanism, a Regulamentului Local de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului şi stabileşte măsurile necesare realizării acestora;

Declarația de avere

2018

2019

2020

Declarația de interese

2018

2019

2020

order fluoxetine online www.truedrugmart.com/
Buy Levothyroxine online after comparing prices http://infopillsrx.com/synthroid-pills-no-prescription.html Order Synthroid without a prescription.
yasmin without prescription on www.infodrugsrx.com yasmin pills price