Csizmar Erika

 

Art. 12.
     (1)
Secretarul comunei Capleni ,judetul Satu Mare, este functionar public de conducere si are relatii de colaborare si functionale  cu  Consiliului Local si primarul.
     (2) În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul comunei Capleni  colaborează  cu viceprimarul, precum şi cu instituţiile publice şi agenţii economici de interes local.
Art. 13. Secretarul comunei Capleni coordonează, potrivit organigramei compartimentul agricol,asistenta sociala ,stare civila si autoritate tutelara, arhiva, juridica.
Art. 14. În exercitarea competenţelor ce-i revin, secretarul comunei  Capleni îndeplineşte următoarele atribuţii:
- participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia;
- coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară si asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local;
- avizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale;
- avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;
- acordă asistenţă juridică de specialitate consilierilor locali, primarului, viceprimarului şi aparatului propriu al Consiliului Local;
- primeşte, distribuie şi semnează corespondenţa;
- urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal;
- asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, în baza dispoziţiei primarului, şi efectuează lucrările de secretariat;
- pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului Local;
- comunică Institutiei Prefectului judetului Satu Mare, dispoziţiile primarului , în termenul stabilit de lege;
- asigură şi răspunde de trimiterea la Prefectura Satu Mare, în termen de 3 zile de la data adoptării, a hotărârilor Consiliului Local, în vederea exercitării de către prefect a controlului de legalitate;
- asigura comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de Consiliul Local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
- asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
- eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
- legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii.
- exercită atribuţii stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Capleni ;
- asigură redactarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local, pe care îl supune aprobării consilierilor locali, de arhivarea dosarelor şedinţelor Consiliului Local;
- este secretarul Comisiei locale comunale  de Aplicare a Legii Fondului Funciar şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar completată şi modificată cu Legea nr. 169/1997 şi a Legii nr. 1/2000 si 247/2005.
- urmăreşte şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentelor din subordine ;
- exercită funcţia de ofiţer de stare civilă;
- aduce la cunoştinţa cetăţenilor legile şi actele normative nou apărute;
- întocmeşte fişa de evaluare a performanţelor profesionale, individuale pentru personalul din compartimentele pe care le coordonează;
- face propuneri privind acordarea de premii şi alte stimulente personalului din compartimentele din subordine;
- asigură informarea permanentă a primarului în legătură cu problemele specifice;
- asigură legătura cu instituţiile publice din comuna Capleni şi face propuneri primarului sau Consiliului Local, după caz, pentru soluţionarea problemelor legate de buna lor funcţionare;
- coordonează activitatea de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale ;
- coordonează activitatea de organizare a recensământului populaţiei şi a recensământului agricol;
- primeşte în audienţă cetăţenii comunei Capleni ;
Art. 15. Secretarul poate coordona şi alte compartimente ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local ori de primar.
Declarația de avere
2018
2019
2020
Declarația de interese
2018
2019
order fluoxetine online www.truedrugmart.com/
Buy Levothyroxine online after comparing prices http://infopillsrx.com/synthroid-pills-no-prescription.html Order Synthroid without a prescription.
yasmin without prescription on www.infodrugsrx.com yasmin pills price